Aansprakelijkheid

Binnen het team van INTRAMAR is veel ervaring opgedaan met specifieke contracten binnen de olie- en gasindustrie en offshore wind industrie. Hierin zijn meestentijds bepalingen opgenomen betreffende vrijwaring, (hold harmless) afstand van verhaal (waiver of subrogation rights) en medeverzekering van de opdrachtgevers.

 

Deze specifieke paragrafen inzake aansprakelijkheid van partijen vormen, samen met de typische bedrijfsrisico’s van de desbetreffende onderneming, de basis voor onze advisering. Niet zelden wordt in overleg met de opdrachtgever bekeken in hoeverre aannemings-/ inkoop-/ huur-/ leveringsvoorwaarden, etc. geoptimaliseerd kunnen worden voor de onderhavige werkzaamheden.

Vervolgens wordt samen met de klant in kaart gebracht hoe één en ander zich verhoudt tot het risicoprofiel van de onderneming. Tenslotte wordt afgestemd of aan specifieke verzekeringseisen kan worden voldaan, resp. welke consequenties dit met zich meebrengt. Uiteindelijk kan deze procedure leiden tot het afdekken van de volgende risico’s:

Aansprakelijkheid

  • Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid. (Public and contractual liability) Dit betreft de aansprakelijkheid voor schade aan derden, waaronder opdrachtgevers en onderaannemers, maar ook aansprakelijkheid voor schade aan willekeurige derden.
  • Werkgeversaansprakelijkheid (Employer’s liability) De aansprakelijkheid voor schade aan werknemers, opgelopen in de uitoefening van het beroep in de meest ruime sin van het woord. De moderne rechtspraak biedt vrijwel geen ruimte om onder deze zware aansprakelijkheid uit te komen. Door afgenomen sociale zekerheid is de schadelast toegenomen.
  • Productaansprakelijkheid (Products liability) Een producent is in beginsel aansprakelijk voor schade ontstaan door zijn product. Ook bedrijven die ‘slechts’ assembleren of uitsluitend importeren, kunnen onder voorwaarden als producent worden aangemerkt.
  • Beroepsaansprakelijkheid (Professional liability/indemnity)Uit een verkeerd/onvolledig advies of ontwerp, berekening, etc. kan aansprakelijkheid ontstaan. Hoewel er niet direct sprake hoeft te zijn van fysieke schade, kunnen beroepsfouten grote financiële gevolgen hebben. Voor een aantal beroepsgroepen is deze verzekeringsvorm verplicht. Hieronder advocaten, accountants en assurantietussenpersonen.

  • Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid (Directors and Officers liablity) Bestuurders en commissarissen van ondernemingen, verenigingen en stichtingen kunnen persoonlijk aangesproken worden door o.a. (personeels-)leden, pensioenfondsen, etc. ingeval de onderneming, vereniging of stichting financiële schade veroorzaakt. Dergelijke claims, ingediend bij de Ondernemingskamer, kunnen leiden tot langdurige (lees: zeer kostbare) juridische procedures.
  • Owners Liability (schepen).
    De eigenaar van een vaartuig is in principe aansprakelijk voor alle risico’s die gepaard gaan met het eigendom, exploitatie, gebruik, etc. van een schip.
  • Charterer’s Liability (schepen) De huurder van een bedrijfsvaartuig haalt op basis van de huurovereenkomst (Charter Party) een aantal aansprakelijkheden naar zich toe. Als gebruiker van het vaartuig kan de huurder aangesproken worden door o.a. (haven) autoriteiten, voor schades veroorzaakt met/door het vaartuig.

Deze opsomming is slechts een beknopte weergave van een aantal veel voorkomende aansprakelijkheden. Het team van INTRAMAR zet zich dagelijks in om de hieruit voortvloeiende risico’s voor haar klanten af te dekken.

Wilt u een ervaren adviseur met verstand van úw contracten?